Doktorandkurs: Medieekologi och mediearkeologi – teori och praktik

Läsåret 2019/2020 arrangeras en doktorandkurs med titeln “medieekologi och mediearkeologi teori och praktik”, 7,5 hp på Linköpings universitet.

Syftet med denna kurs är att studera de omvandlingar som mediehistoria och medieteori genomgått under senare tid under intryck av begreppen ”arkeologi” och ”ekologi”. Det handlar, å ena sidan, om att undersöka hur föreställningen om medier som tekniska objekt, som förmedlar mellan människa och omvärld, har utvidgats till en syn på medier som miljöer, nätverk och ekologier, vilka bildar ett slags ”ontologiska infrastrukturer” (John Durham Peters). Å andra sidan vill kursen uppmärksamma de historiografiska omvandlingar som ”arkeologin” med rötter hos Foucault och Kittler har gett upphov till, vilket öppnat för en utforskning av döda medier och alternativa historier, av arkivets olika former, av sammansatta materialiteter och temporaliteter liksom av nya, icke-linjära sätt att skriva historia, till exempel via montaget. Å tredje sidan vill denna kurs också lämna utrymme för en mer praktiskt orienterad undersökning av de metodologiska effekterna av dessa teoretiska perspektiv: Hur kan, till exempel, ett experimentellt och hands on-baserat arbete i labbmiljö med materiella artefakter – kameror, projektorer, radioapparater, bandspelare, datorer, videospel – generera nya sätt att analysera medier och mediepraktiker och därigenom också framkalla en mer komplex, multisensorisk och performativt baserad kunskap?

Mot bakgrund av dessa perspektiv och frågeställningar kommer vi i kursen att läsa samtida teoretiker som Levi Bryant, Knut Ebeling, Lori Emerson, Wolfgang Ernst, Matthew Fuller, Jennifer Gabrys, Erich Hörl, Shannon Mattern, Jussi Parikka, Lisa Parks och John Durham Peters, men också tidigare arbeten av Gilbert Simondon, Marshall McLuhan, Gregory Bateson och andra, samt, vid det tredje tillfället, närma oss praktiska, transdisciplinära metoder i labbmiljö. Till kursen kommer även forskare och konstnärer att bjudas in som gästföreläsare.

Även om kursen har ett fokus på medieteori, kommer de historiska och samtida kopplingarna mellan medier och estetiska praktiker, i synnerhet litteratur, spela en särskild roll. Av det skälet kommer en räcka litterära verk och konstnärliga arbeten och projekt att aktualiseras under kursens gång.

Kursen går vid Linköpings universitet under läsåret 2019–2020 och är organiserad kring fyra samlingar som sträcker sig från lunch till lunch (med postseminarium vid varje tillfälle). Till kursen hör en övergripande litteraturlista, som kommer att distribueras till kursdeltagarna i augusti/vid anmälan. Även om kursen i första hand riktar sig till doktorander, är seminarier och föreläsningar öppna för alla intresserade. Kursens språk är svenska och engelska.

Preliminärt schema:

  • 16–17 oktober, 2019: Medieekologi
  • 20–21 november, 2019: Mediearkeologi
  • 22–23 januari, 2020: Praktik/experiment/labb
  • 22–23 april, 2020: Examination/Minikonferens

För examinering på kursen krävs 1) aktivt deltagande i seminarier, 2) författandet av en kortare uppsats kring något av kursens teman (ca 10 sidor) samt presentation av uppsatsen på kursens minikonferens i april.

Är du intresserad och vill ha upplysningar om kursen, kontakta Jesper Olsson: jesper.olsson@liu.se, 013-28 68 12.

Sista anmälningsdag är den 1 september, 2019.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *